Các Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Đã Và Đang Tham Gia Của TS. Bùi Phương Việt Anh

Create: T4, 11/30/2022 - 14:44
Author: admin
Tác giả
TS. Bùi Phương Việt Anh

 

TT

Tên công trình

Năm bắt đầu/ Hoàn thành

Đề tài cấp

Vai trò tham gia

1

Khung năng lực nhân lực cấp cao quốc tế EAS IHHRM G23.0 trong phát triển và hội nhập toàn cầu

2000 - 2015

Cơ sở

Chủ trì

2

Mô hình quản trị nhân sự toàn cầu theo chuẩn G

2015 -2019

Cơ sở

Chủ trì

3

Xây dựng hệ sinh thái quản trị trong phát triển quốc gia

2016 - 2021

Cơ sở

Chủ trì

4

Tái cấu trúc mô hình quản trị quốc gia theo chuẩn G23.0 toàn cầu

2015 - nay

Cơ sở

Chủ trì

5

Đổi mới quản trị giáo dục tự chủ quốc tế

2019 -nay

Cơ sở

Chủ trì

6

Mô hình khởi nghiệp sáng tạo G23.0 cho Việt Nam trong hội nhập toàn cầu thách thức và cơ hội

2000-nay

Cơ sở

Chủ trì

 

Phân loại
Nghiên cứu khoa học