Don't walk if you can run!

EAS VIETNAM INTERNATIONAL HIGHER LEADERSHIP & ADMINISTRATION STUDIES

chất lượng đẳng cấp
tăng hiệu quả
thực chất từ gốc rễ
dễ thực hiện
giảm rủi ro
giảm thời gian
giảm chi phí
xây dựng thương hiệu

GLOBAL CLASS PROGRAMS

To help learning really effective and ensure the desired quality. EAS Vietnam divides programs into groups of learners' level. EAS Vietnam encourages customers to contact (+84) 24 6656 9157 for supporting 24/7.

 

ADMINISTRATION PROGRAMS G23.0 FOR ORGANIZATIONS

Chuong trinh lanh dao
BUILD ADAPTIVE CAPACITY FOR GLOBAL LEADERS
Learn more
Chuong trinh lanh dao
BUILD AN EFFECTIVE GLOBAL TEAM
Learn more
Chuong trinh lanh dao
BUILD GLOBAL BRANDING ORGANIZATIONS
Learn more
Chuong trinh lanh dao
BUILDING A GLOBAL ORGANIZATIONAL CULTURE
Learn more
Chuong trinh lanh dao
Giải pháp thực thi hiệu quả của Tổ chức toàn cầu
Xem thêm
Chuong trinh lanh dao
Xây dựng KPI quản trị cho tổ chức toàn cầu
Xem thêm

CONSULTING G23.0

 

Nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động đào tạo và chất lượng đào tạo, EAS Việt Nam khuyến khích cá nhân hoặc tổ chức cần liên hệ để được tư vấn:

1. Xác định mục tiêu thực sự của việc học tập

2. Các vấn đề gặp phải và giải pháp tháo gỡ cũng như giải pháp khắc phục

3. Các hình thức và các chương trình đào tạo (nếu cần)

4. Các ý kiến từ chuyên gia nhằm giúp cá nhân hay tổ chức trong mọi vấn đề gặp phải

CONTACTS & SUPPORT

Hanoi, Vietnam: (+84) 944 408 725

Ho Chi Minh city, Vietnam:  (+84) 941 762 432

 

HEAR FROM OUR STUDENTS

HEAR FROM OUR STUDENTS

THE COUNTRIES CITIZENS HAVE WON EAS VIETNAM SCHOLARSHIPS

THE COUNTRIES CITIZENS HAVE WON EAS VIETNAM SCHOLARSHIPS