Consulting

You' re from your family, the social makes you popular but EAS Vietnam brings you up to the next future level!

From competition to subtainable cooperation

Don't walk if you can run!

EAS VIETNAM INTERNATIONAL HIGHER LEADERSHIP & ADMINISTRATION STUDIES

TU VAN

Mentoring Council led by President Bui Phuong Viet Anh - Father of General  Economic Theory and International Higher Human Resources (IHHRM) G23.0 Standard. The mentors will accompany the initiation of higher solutions to help individuals or organizations solve difficulties and operate effectively in accordance with the General administration G23.0 principle.

Leadership mentoring and organizational consultancy are not only smart strategies but also give out  sustainable value solutions through collective intelligence associated with expert talent. EAS Vietnam conducts mentoring and advisory activities for the Government, Leaders of Ministries, Organizations, Enterprises and individuals on the world.

Consulting fields: International policies and strategies; International system and non-system solutions; Solution of international organization and administration; Human security and administration of risks; Organizational culture - branding; Personal branding.

CONSULTING FOR CUSTOMERS

EAS Vietnam provides professional consulting services and effective solutions for all the challenges that Individual or Organizations (Public and Business Organizations) are faced base on the General Economic Theory and global IHHRM G23.0 standard.

Personal Consulting

Individuals who need advice on all aspects of life and work please contact 0982 308 725 for better supporting or fill out the registration form below.

Organization Consulting

Organizations wishing to advise all areas of the Organization please follow the instructions of this information page or call for supporting: 091 356 2432 or fill out the registration form below.

SOLUTION GROUPS

5 GROUPS OF GLOBAL CONSULTING SOLUTIONS G23.0

consulting

 

DESCRIPTION OF 5 SOLUTION GROUPS

1. NHÓM GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC

Nếu coi tổ chức của bạn là cái máy tính thì chiến lược chính là hệ điều hành, tuy nhiên vì nhiều lý do mà “cái máy tính” kia của chúng ta chạy chậm, chạy kém thậm chí không hoạt động được vì “hệ điều hành” có tên là chiến lược:

Chưa có chiến lược hoặc chiến lược thiếu tổng quát, chiến lược chưa cụ thể, chiến lược thiếu căn cứ, chiến lược trên mây, chiến lược bị tắc nghẽn trong hệ thống, chiến lược thiếu quy hoạch, chiến lược không tạo ra sức chồi….

Mô hình chiến lược G23.0 chuẩn IHHRM G23.0

Nhóm giải pháp này giúp tổ chức và các nhà quản trị các cấp nhìn rõ, nhìn đầy đủ và biết cách tự thiết lập được mô hình chiến lược phù hợp cho mục tiêu phát triển bền vững cũng như hiểu chính xác về vai trò của chiến lược đối với sự “tồn vong” của tổ chức.

2. NHÓM GIẢI PHÁP LÃNH ĐẠO

Nhóm giải pháp này giúp “thanh lọc” lại các chiến lược, năng lực và cả các quyết định cá biệt của Nhà lãnh đạo trong tổ chức và điều hành tổ chức. Nhóm giải pháp này dựa trên học thuyết kinh tế tổng thể và chuẩn IHHRM G23.0 toàn cầu như “mã khoá” của “hệ điều hành”. Con người là trung tâm nhưng hành động hiệu quả cần kiểm soát tốt.

3. NHÓM GIẢI PHÁP MÔ HÌNH & HỆ THỐNG

Không ai “leo núi” mà lại đi tập bơi cả! Câu nói này giúp chúng ta hình dung ra “mô hình” cần có cho mỗi loại hình tổ chức của chúng ta gắn với chiến lược hiệu quả của nó. Mô hình và Hệ thống là hai mặt của một tờ giấy nên cần một giải pháp đồng bộ. EAS Việt Nam sẽ đưa ra cho bạn và tổ chức của bạn một bộ công cụ đặc biệt dựa trên Học thuyết Kinh tế Tổng thể và chuẩn IHHRM G23.0 toàn cầu. Bộ công cụ này sẽ giúp chúng ta xây dựng mô hình để triệt tiêu các lực cản và phát huy các thế mạnh nhất của hệ thống và nguồn lực hạn hẹp của chúng ta.

4. NHÓM GIẢI PHÁP THƯƠNG HIỆU VÀ VĂN HOÁ

Việc xây dựng thương hiệu đủ sức cạnh tranh cần giải quyết được các nguyên tắc và nguyên lý của Văn hoá và Kinh doanh gắn với chiến lược hiệu quả. Sức chồi của các tham số trên sẽ tạo ra lực đẩy doanh nghiệp của bạn về tương lai tươi sáng.

5. NHÓM GIẢI PHÁP DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM

Nội dung này cung cấp các công cụ và quy trình G23.0 toàn cầu giúp Nhà lãnh đạo thiết lập hệ sinh thái cho sản phẩm và dịch vụ của tổ chức, để từ đó có chiến lược phù hợp cho điều hành cạnh tranh và phát triển hệ thống trên thị trường bất chấp tình trạng của thị trường.

CONSULTING PROCESS

CONSULTING PROCESS

sơ đồ quy trình tư vấn

 

Don't walk if you can run!

EAS VIETNAM INTERNATIONAL HIGHER LEADERSHIP & ADMINISTRATION STUDIES

TU VAN

Mentoring Council led by President Bui Phuong Viet Anh - Father of General  Economic Theory and International Higher Human Resources (IHHRM) G23.0 Standard. The mentors will accompany the initiation of higher solutions to help individuals or organizations solve difficulties and operate effectively in accordance with the General administration G23.0 principle.

Leadership mentoring and organizational consultancy are not only smart strategies but also give out  sustainable value solutions through collective intelligence associated with expert talent. EAS Vietnam conducts mentoring and advisory activities for the Government, Leaders of Ministries, Organizations, Enterprises and individuals on the world.

Consulting fields: International policies and strategies; International system and non-system solutions; Solution of international organization and administration; Human security and administration of risks; Organizational culture - branding; Personal branding.

CONSULTING FOR CUSTOMERS

EAS Vietnam provides professional consulting services and effective solutions for all the challenges that Individual or Organizations (Public and Business Organizations) are faced base on the General Economic Theory and global IHHRM G23.0 standard.

Personal Consulting

Individuals who need advice on all aspects of life and work please contact 0982 308 725 for better supporting or fill out the registration form below.

Organization Consulting

Organizations wishing to advise all areas of the Organization please follow the instructions of this information page or call for supporting: 091 356 2432 or fill out the registration form below.

5 GROUPS OF GLOBAL CONSULTING SOLUTIONS G23.0

consulting

 

DESCRIPTION OF 5 SOLUTION GROUPS

1. NHÓM GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC

Nếu coi tổ chức của bạn là cái máy tính thì chiến lược chính là hệ điều hành, tuy nhiên vì nhiều lý do mà “cái máy tính” kia của chúng ta chạy chậm, chạy kém thậm chí không hoạt động được vì “hệ điều hành” có tên là chiến lược:

Chưa có chiến lược hoặc chiến lược thiếu tổng quát, chiến lược chưa cụ thể, chiến lược thiếu căn cứ, chiến lược trên mây, chiến lược bị tắc nghẽn trong hệ thống, chiến lược thiếu quy hoạch, chiến lược không tạo ra sức chồi….

Mô hình chiến lược G23.0 chuẩn IHHRM G23.0

Nhóm giải pháp này giúp tổ chức và các nhà quản trị các cấp nhìn rõ, nhìn đầy đủ và biết cách tự thiết lập được mô hình chiến lược phù hợp cho mục tiêu phát triển bền vững cũng như hiểu chính xác về vai trò của chiến lược đối với sự “tồn vong” của tổ chức.

2. NHÓM GIẢI PHÁP LÃNH ĐẠO

Nhóm giải pháp này giúp “thanh lọc” lại các chiến lược, năng lực và cả các quyết định cá biệt của Nhà lãnh đạo trong tổ chức và điều hành tổ chức. Nhóm giải pháp này dựa trên học thuyết kinh tế tổng thể và chuẩn IHHRM G23.0 toàn cầu như “mã khoá” của “hệ điều hành”. Con người là trung tâm nhưng hành động hiệu quả cần kiểm soát tốt.

3. NHÓM GIẢI PHÁP MÔ HÌNH & HỆ THỐNG

Không ai “leo núi” mà lại đi tập bơi cả! Câu nói này giúp chúng ta hình dung ra “mô hình” cần có cho mỗi loại hình tổ chức của chúng ta gắn với chiến lược hiệu quả của nó. Mô hình và Hệ thống là hai mặt của một tờ giấy nên cần một giải pháp đồng bộ. EAS Việt Nam sẽ đưa ra cho bạn và tổ chức của bạn một bộ công cụ đặc biệt dựa trên Học thuyết Kinh tế Tổng thể và chuẩn IHHRM G23.0 toàn cầu. Bộ công cụ này sẽ giúp chúng ta xây dựng mô hình để triệt tiêu các lực cản và phát huy các thế mạnh nhất của hệ thống và nguồn lực hạn hẹp của chúng ta.

4. NHÓM GIẢI PHÁP THƯƠNG HIỆU VÀ VĂN HOÁ

Việc xây dựng thương hiệu đủ sức cạnh tranh cần giải quyết được các nguyên tắc và nguyên lý của Văn hoá và Kinh doanh gắn với chiến lược hiệu quả. Sức chồi của các tham số trên sẽ tạo ra lực đẩy doanh nghiệp của bạn về tương lai tươi sáng.

5. NHÓM GIẢI PHÁP DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM

Nội dung này cung cấp các công cụ và quy trình G23.0 toàn cầu giúp Nhà lãnh đạo thiết lập hệ sinh thái cho sản phẩm và dịch vụ của tổ chức, để từ đó có chiến lược phù hợp cho điều hành cạnh tranh và phát triển hệ thống trên thị trường bất chấp tình trạng của thị trường.

EAS Vietnam is the right choice for my success, here I was trained and molded the true values and ​​created it by myself. EAS Vietnam is a wonderful training environment that is unique in the world that I've ever known. Thank you to the father of General Economic Theory and for EAS Vietnam.

Nguyen Thi Hau, CEO of HAM Vietnam (CEO K21)

phat bieu hoc vien CEO

EAS VIETNAM で、皆様へ完璧的にプログラムを作るように能力している、サイトでプログラムに関する情報を公表する。それに加えて、グローバル人材EAS IHHRM G23.0基準によるより高いのキャリア条件と労働市場の需要を満たすために、育成方法と学術を更新して続き。また、特徴的なプログラムと最も競争的な学費を通じて、人づくりや組織づくりの需要を満たすために心構えする。つまり、学費、キャンパス、資格などプログラムの詳細は本ウェブサイトをご覧下さい、あるいは(+84)246 656 9157の電話番号でお問い合わせ下さい。

THE COUNTRIES CITIZENS HAVE WON EAS VIETNAM SCHOLARSHIPS