EAS VIETNAM

TESOL/IELTS/PRONUNCIATION/BUSINESS/JOB SKILLS/ACADEMIC

INTERNATIONALLY RECOGNISED COURSES

DON'T WALK IF YOU CAN RUN!

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA ANH MỸ EAS VIETNAM

Khoa Ngôn ngữ & Văn hoá Anh Mỹ là khoa nghiên cứu và giảng dạy Tiếng Anh kết hợp với Kỹ năng mềm đầu tiên tại Việt Nam phục vụ cho công tác Đối ngoại và các hoạt động Quản trị với phương pháp tiếp cận toàn diện, linh hoạt cho giáo dục hiện đại và môi trường học tập đa dạng về văn hoá.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH NỔI BẬT

Saving...

В EAS Vietnam мы всегда стараемся разработать лучшие курсы, чтобы представить вас и  опубликовать информацию о данных курсах на сайте. Мы постоянно совершенствуем методы обучения и обновляем термины для удовлетворения растущих потребностей рынка труда и профессиональной деятельности в соответствии с стандартом о международных человеческих ресурсах высшего уровня EAS IHHRM G23.0 во всем мире. Мы также готовы выполнить требования курса для каждой единицы и индивидуума с самыми конкурентоспособными платами

СТРАНЫ С ГРАЖДАНАМИ, ПОЛУЧАЮЩИМИ СТИПЕНДИИ EAS VIETNAM